Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. MEMa, s.r.o., Hviezdoslavov 322, 930 41 Hviezdoslavov, IČO: 50381245, DIČ: 2120302503,  vo vzťahu k svojím zákazníkom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky, ďalej len "VOP" upravujú právne vzťahy medzi MEMa, s.r.o. a tretími osobami, ako jej klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb MEMa, s.r.o. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi MEMa, s.r.o. a klientom a sú zverejnené  v elektronickej forme na internetovej stránke www. domovzdravia.sk/obchodne-podmienky.html.

1.2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti.

2. Definícia základných pojmov

2.1. Tieto VOP rozlišujú nasledovné základné pojmy:

 • "Dodávateľ"- ponúka tretím osobam tovar na predaj za pomoci internetového obchodu sprostredkovateľa.
 • "Sprostredkovateľ"- je osoba odlišná od Dovávateľa, ktorá má záujem o sprostredkovanie tovaru z eshopu Dodávateľa tretej osobe, ďalej len "Zákazník", a to prostredníctvom vlastného internetového obchodu. Predávajúci sa v zmysle týchto VOP nazýva "Sprostredkovateľ", vzhľadom  na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti vrámci uskutočnenia obchodu.
 • "Zmluvné strany"- je spoločné pomenovanie Dodávateľa a Zákazníka.
 • "Zákazník"- je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Zb. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.
 • "Eshop"- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • "Tovar alebo služba"- sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.
 • "Objednávka"- vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom  tovarov alebo služieb Zákazníkom, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

2.2. Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Dodávateľom a Zákazníkom za pomoci internetového obchodu Sprostredkovateľa, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

2.3. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Dodávateľom a Zákazníkom ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

3. Spôsob predaja tovaru - objednávka

3.1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom tovarov alebo služieb Zákazníkom vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2. Zákazník zaslaním objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.3. Potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

4. Cena tovaru

4.1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

4.2. Zmluvné strany sú cenou uvedenou na stránke eshopu viazané od začiatku nákupu, až po jeho ukončenie, kedy vlastnícke právo k predmetu nákupu nadobudne Zákazník.

4.3. Ak nie je uvedené inak, akcie uvedené na tejto web stránke platia do vypredania zásob.

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1. Zákazník je povinný:

 • oboznámiť sa s VOP Dodávateľa, ktoré sa nachádzajú TU,
 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Dodávateľovi, buď pred prevzatím tovaru, alebo počas samotného prevzatia tovaru v závislosti od dohodnutého spôsobu platby,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,
 • plne uznávať elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

5.2. Dodávateľ je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Zákazníkovi všetky dokumenty prináležiace k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

5.3. Sprostredkovateľ je povinný:

 • vzhľadom na to, že pri realizácii obchodu vykonáva iba sprostredkovateľskú činnosť, sprostredkovateľ je povinný pomáhať Zákazníkovi pri výbere tovaru a poskytovať mu potrebnú súčinnosť pri realizácii nákupu.

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu za pomoci Slovenskej pošty a kuriéra DPD.

6.2. Dodávateľ dodá tovar Kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 3 dní od vystavenia objednávky.

6.3. V prípade, že Dodávateľ nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Sprostredkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

6.4. Za doručenie objednaného tovaru Dodávateľ účtuje prepravné náklady uvedené v tejto sekcii.

6.5. Platba za tovar sa realizuje formou dobierky.

7. Zrušenie objednávky zo strany Sprostredkovateľa

7.1. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení.

7.2. V prípade, že táto situácia nastane, Sprostredkovateľ bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

8.    Ochrana osobných údajov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Sprostredkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.eshop.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

8.3. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.domovzdravia.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.domovzdravia.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.domovzdravia.sk, aby Sprostredkovateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

8.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Sprostredkovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Sprostredkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

8.6. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

8.7.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

8.7.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

8.8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči 

8.8.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

8.9. využívaniu mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

8.10. poskytovaniu mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

8.11. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 

8.11.1. MATCHA s.r.o., nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany,

8.11.2. NajReklama s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice,

8.11.3. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,

8.11.4. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava.

8.12. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra.

9. Zásady používania súborov cookies

9.1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

9.2. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

9.3. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies touto webovou stránkou sa môžete dočítať tu.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@domovzdravia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva. Ak Sprostredkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Sprostredkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

11.1.  Zákazník svojou záväznou objednávkou potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s VOP Sprostredkovateľa, tj s týmito VOP, ako aj s VOP Dodávateľa.

 

V Hviezdoslavove dňa 30.8.2016