Reklamačný poriadok

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený v eshope na adrese www.domovzdravia.sk.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.

4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu MATCHA s.r.o., nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany, IČO: 47720191, DIČ: 2024067650 alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info@domovzdravia.sk.

8. Reklamáciu tovaru vybavuje MATCHA s.r.o., nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany, IČO: 47720191, DIČ: 2024067650. Reklamovaný tovar spolu aj s priloženým vytlačeným a podpísaným reklamačným protokolom je potrebné zaslať na adresu: MATCHA s.r.o., nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany.

V Hviezdoslavove dňa 30.8.2016